آدرس : تهران – خیابان شهید دستگردی – شماره ۶۹

کد پستی: ۱۹۱۱۸۳۴۷۱۳

پست الکترونیکی :   info@metilhamyar.com

تلفن : ۲۲۲۲۴۵۷۷

فکس : ۲۲۲۵۳۴۴۸

همچنین موقعیت مکانی ما در نقشه زیر موجود می باشد