تاریخچه و موضوع فعالیت ها

شرکت فولاد متیل همیار(سهامی خاص) بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی مؤسس به تاریخ ۲۰/۴/۹۶ تشکیل شده و در تاریخ ۱۹/۷/۹۶ تحت شماره ۵۱۶۷۸۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت فولاد متیل برحسب اساسنامه مربوطه و بطور خلاصه عبارتست از “انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، فنی و خدماتی در زمینه های مختلف خصوصاً در زمینه مصنوعات فلزی و حمل و نقل ریلی و ….”. می باشد.