اعضاء هیات مدیره

 

 

 

 

 

 

آقای آرمان امیری به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو

 

 

آقای لهون اسدی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و عضو

 

 

 

 

 

 

آقای حسین بهمن زاده به عنوان عضو هیات مدیره